Lovgivning og etiske regler

Som autoriseret psykolog er jeg underlagt psykologloven og følger de etiske principper for nordiske psykologer: https://www.dp.dk/wp-content/uploads/etiske-principper-for-nordiske-psykologer.pdf

Du kan læse om psykologers pligter og retningslinjer i Psykologloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/52

Tavshedspligt

Jeg har som psykolog tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad du fortæller ikke bliver delt med andre. Kun hvis hvis du efter samtykke, dvs. ved en klar og konkret aftale beder mig om skrive eller kontakte andre. Det kan fx din være læge, sagsbehandler i kommune eller forsikringsselskab.

Jeg er forpligtet til at bryde tavshedspligten hvis jeg vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre.

Underretning

Hvis der er grund til bekymring omkring et barns udvikling eller trivsel, er jeg forpligtet til at underrette kommunen, for at de kan yde mere støtte til dig og din familie. Dette vil aldrig blive gjort, uden at du er informeret eller forsøgt informeret om det.

Indhentning og vidergivelse af oplysninger

Som psykolog kan jeg modtage og videregive oplysninger om din behandling, såfremt det er aftalt med dig. Dette kan fx være i forhold til kommunen, forsikringsselskab, læge. 

Journalføring

Jeg har pligt til at føre journal over dine samtaler. Journalen opbevares forsvarligt i datasystem og vil blive slettet fem år efter vores sidste samtale.

Aktindsigt

Du har ret til aktindsigt i din journal. Du kan altid får en kopi af din journal.

Persondataforordningen (GDPR):

Som psykolog er jeg underlagt EU’s persondatalov, General Data Protection Regulation, hvilket betyder at jeg ikke må ikke videregive dine data uden samtykke. Jeg opbevarer dine data, journalnotater, evt. udtalelser i et GDPR godkendt datasystem.

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning